Skipulagsskrá

Símenntunarmiðstöðin er sjálfseignarstofnun með sérstakri stjórn. Stofnunin ein ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. Hún er að öllu leyti sjálfstæð. Heimili Símenntunarmiðstöðvarinnar og varnarþing er í Borgarbyggð.

Stofnendur Símenntunarmiðstöðvarinnar eru:

Bændaskólinn á Hvanneyri, Fjölbrautaskóli Vesturlands, Samvinnuháskólinn á Bifröst, Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Búnaðarsamtök Vesturlands, Dalabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur, Eyrarsveit, Haraldur Böðvarsson hf., Hvalfjarðarstrandarhreppur, Hvítársíðurhreppur, Innri-Akraneshreppur, Kaupfélag Borgfirðinga, KG Fiskverkun ehf., Laugaland hf., Leirár og Melahreppur, Mjólkursamlagið Búðardal, Sementsverksmiðjan hf., Skilmannahreppur, Snæfellsbær, Sparisjóður Mýrasýslu, Sparisjóður Ólafsvíkur, Starfsmannafélag Akraness, Verkalýðsfélag Akraness, Verkalýðsfélag Borgarness, Verkalýðsfélagið Hörður, Vírnet hf, Þorgeir og Ellert hf.

Eftir stofnfund geta stofnanir, félög, einstaklingar og fyrirtæki orðið aðilar að stofnuninni með samþykki stjórnar og öðlast þá sama rétt og stofnaðilar.</p>

Stofnfé Símenntunarmiðstöðvarinnar er kr. 4.401.625,- þar af kr. 1.000.000,- óskerðanlegt stofnfé að raungildi. Eigi má fara með eigur stofnunarinnar eða ráðstafa þeim á annan hátt en þann er samrýmist markmiðum hennar eða stuðlar að framgangi þeirra.

Markmið Símenntunarmiðstöðvarinnar er að efla og styrkja íslenskt atvinnulíf og samfélag með endur- og símenntun sem taki mið af þörfum atvinnulífs og einstaklinga. Sérstaklega skal stofnunin huga að þörfum íbúa á Vesturlandi í þessu sambandi.

Í stjórn stofnunarinnar sitja sex menn, tilnefndir eða kosnir til tveggja ára í senn. Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, Viðskiptaháskólinn á Bifröst, Fjölbrautaskóli Vesturlands og Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri tilnefna einn hver. Tilnefningum skal skilað á aðalfundi og taka gildi frá þeim tíma.Verkalýðsfélög og önnur samtök launafólks sem eru aðilar að stofnuninni kjósa á aðlafundi sameiginlega einn stjórnarmann og aðildarfyrirtæki, önnur en skólarnir þrír, einn. Á sama hátt skal tilnefna eða kjósa hverjum stjórnarmanni varamann sem á seturétt á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétti. Á stjórnarfundum gildir einfaldur meirihluti. Stjórnin kýs formann stjórnar og skiptir með sér verkum til tveggja ára í senn, í fyrsta sinn á stofnfundi í febrúar 1999. Falli atkvæði á stjórnarfundum jafnt, hefur atkvæði formanns tvöfalt vægi.

Stjórn Símenntunarmiðstöðvarinnar fer með æðsta vald stofnunarinnar, mótar stefnu og vinnur að markmiðum stofnunarinnar skv. 3. gr. Stjórn hefur yfirumsjón og eftirlit með öllum málefnum, eignum og rekstri stofnunarinnar, setur henni og starfsfólki reglur og ræður löggiltan endurskoðanda til að yfirfara ársreikninga stofnunarinnar. Stjórnin skal kalla stofnaðila saman til aðalfundar árlega, gera grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggja fram endurskoðaða ársreikninga til samþykktar. Á fundum stofnaðila gildir einfaldur meirihluti og hver eignaraðili hefur eitt atkvæði. Þar skulu kosnir, annað hvert ár, fulltrúar í stjórn frá öðrum stofnaðilum en þeim sem eiga fasta fulltrúa.
Stjórn ræður framkvæmdastjóra til starfa og ákvarðar um starf hans og önnur stjórnunarstörf. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og ber ábyrgð gagnvart stjórn. Hann vinnur að framgangi stefnumála stofnunarinnar, öflun verkefna og því sem stjórnin ákvarðar hverju sinni. Jafnframt annast hann reikningsskil. Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundi með málfrelsis- og tillögurétti.
Framkvæmdastjóri fer með stjórn fjármála Símenntunarmiðstöðvarinnar í umboði stjórnar. Óheimilt er að stofna til útgjalda eða skuldbindinga umfram heimild stjórnar. Reikningsár stofnunarinnar er 1. ágúst til 31. júlí. Framkvæmdastjóri skal fyrir 1. maí ár hvert leggja rekstraráætlun næsta reikningsárs fyrir stjórn til afgreiðslu. Hann skal sjá um að ársreikningur berist Ríkisendurskoðun með tilskildum hætti ár hvert.
Stjórn getur með samhljóða samþykkt breytt skipulagsskrá þessari enda sé fundur lögmætur og tillaga um slíkt verið kynnt sérstaklega í fundarboði. Verði stofnunin lögð niður skal eignum hennar ráðstafað með tilliti til markmiða skv. samþykkt fundar stofnaðila sbr. 5.gr.
  • Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á þessari skipulagsskrá.
  • Skipulagsskrá þessi, svohljóðandi, er staðfest af stofnaðilum á stofnfundi í Borgarnesi hinn 19. febrúar 1999.